FOOIE

Skoolfooie vir 2017:

R13 440 per leerder per jaar.

Skoolgelde kan op verskeie wyses betaal word:

  • Die volle bedrag aan die begin van die jaar (volgens wet mag ons ongelukkig nie korting toestaan nie).
  • 10 gelyke paaiemente van R1 344-00, met die eerste betaling voor/op 11 Januarie en die tweede betaling aan die einde van Januarie.
  • Betalings kan ook per debietorder gedoen word – indien u hierdie opsie kies, kontak asb Rentia Oosthuizen by die finansiële kantoor per e-pos na hskoolmontana@gmail.com voor/op Donderdag, 1 Desember 2016.
  • Enige ander wyse van betaling moet ook met die finasiële kantoor opgeneem word.
  • Indien u aansoek wil doen vir vermindering van skoolgeld, moet die volledige aansoekvorm so spoedig moontlik, maar nie later nie as 28 Februarie 2017 by die finansiële kantoor indien. Aansoekvorms kan vanaf 11 Januarie 2017 by me. Lubbe by die finansiële kantoor afgehaal word.

Bankbesonderhede vir direkte inbetalings:

Bank : ABSA, SINOVILLE

Rekening nr. : Tjekrek nr: 5260143265

Takkode : 632005

Verwysing : Gebruik u kind se naam as faks as verwysing en faks asseblief bewys van betaling na 012 548 1856 of e-pos dit na slmontana7@gmail.com.)

NB! Kontak Mev. Lubbe by Finansies op 012 548 0160 vir u rekeningnommer. (Daar is leerders met dieselfde name en vanne in die skool, daarom MOET die rekeningnommer as verwysing gebruik word. Dankie.)